WYDARZENIA:

Regulamin Wakacyjnego Kursu Pływania

REGULAMIN

WAKACYJNEGO KURSU NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

NA KRYTEJ PŁYWALNI W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

 

1. Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut) i odbywać się będzie w terminach:

I TURNUS: 15 Lipiec - 26 Lipiec 2019 (8 zajęć poniedziałek ,wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10:00 – 14:00)

II TURNUS: 1 Sierpień - 13 Sierpień 2019 (8 zajęć poniedziałek ,wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10:00 – 14:00)

2. Cena 8-godzinnego kursu (jeden wybrany turnus) wynosi : 144,00 zł. Cena obejmuje 8 zajęć z instruktorem oraz wstępy na basen.

3. Opłatę za kurs należy wpłacić w kasie pływalni przed rozpoczęciem kursu.

4. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowanie zajęć z powodu nieobecności uczestnika.

5. Dokonanie wpłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem poniższego regulaminu.

6. Wiek uczestników od 5 do 15 lat.

7. Zadaniem kursów jest :

- grupa początkująca - oswajanie się z wodą oraz nauczanie elementarnego pływania,

- grupa doskonaląca - doskonalenie pływania oraz poszczególnych elementów techniki pływania,

- grupa zaawansowana – doskonalenie poznanych stylów pływackich.

8. Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp. realizuje zajęcia nauki i doskonalenia pływania w grupach 10 - 12 osobowych.

9. Podział i godziny zajęć poszczególnych grup zostanie ustalony przez organizatorów i podany do wiadomości zainteresowanych.

10. Jeżeli liczba zgłoszonych nie osiągnie wymaganej liczby, kurs nie zostanie przeprowadzony.

11. Wstęp na pływalnie posiadają osoby biorące udział w kursie, umyte pod natryskami, ubrane w strój kąpielowy i czepek pływacki. Dzieci powinny posiadać także okularki pływackie.

12. Opłata za zajęcia obejmuje wstęp na pływalnię oraz 45 min zajęć z instruktorem dla dziecka. Opiekunowie chcący przebywać na hali basenowej muszą wykupić bilet wstępu. Po przekroczeniu 1 godziny zostanie naliczona opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem basenowym.

13. Opiekun zobowiązany jest odprowadzić dziecko na zbiórkę z instruktorem i odebrać dziecko po zakończonych zajęciach (po upływie 45 minut).

14. Przed rozpoczęciem kursu opiekun uczestnika niepełnoletniego, zobowiązany jest do:

- wypełnienie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w kursie lub przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego, zezwalającego na uczestnictwo w zajęciach.

15. Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp. nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

16. Nie przewiduje się „odliczania” nieobecnych zajęć od ceny następnego kursu.

17. W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych (np. awaria urządzeń basenowych), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.

18. Opiekun prawny wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku dziecka podczas nagrań oraz sesji zdjęciowych, służących do reklamy Krytej Pływalni na stronach internetowych.

19. Opiekun prawny zapoznał się z zasadami zgodnymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) na stronie:

http://www.basen.sokolow-mlp.pl/index.php/aktualnosci/komunikaty

oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele i potrzeby Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim.

20. Nieprzestrzeganie regulaminu kursu oraz Krytej Pływalni spowoduje skreślenie uczestnika z listy bez możliwości zwrotu kosztów.

21. Zgłoszenia należy składać w holu Krytej Pływalni do dnia 10 Lipca 2019 na Turnus Lipcowy oraz do 26 Lipca 2019 na Turnus Sierpniowy.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem: Sławek – 787 410 410

SPONSORZY:

PARTNERZY:

 


KONTAKT:


Tel: 512-318-711, 787-410-410

E-Mail: proswim@wp.pl

Adres: Ul. Lubelska 22, 36-050 Sokołów Małopolski

Konto: 27-9182-0006-0009-1604-2000-0010

KRS: 0000776723