Statut Stowarzyszenia Sportowego "PROSWIM"

S T A T U T

Stowarzyszenia Sportowego „PROSWIM”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Sportowe „PROSWIM”, zwany dalej „Klubem” jest Klubem Sportowym działającym w formie Stowarzyszenia na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.);
2) Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263);
3) Niniejszego Statutu.

§ 2
Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.
§ 3
Siedzibą Klubu jest Miasto Sokołów Małopolski.
§ 4

1. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych – Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej klubu może być działalność w zakresie:
1) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD-85.51.Z),
2) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD-77.21.Z),
3) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD –96.04.Z),
4) pozostała, działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD–96.09.Z),
5) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD-85.59.B),
6) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD-93.29.Z),
7) pozostała działalność związana ze sportem (PKD-93.19.Z),
8) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD-93.29.Z)

§ 5

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7
Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi związkami, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami oraz może pozostawać członkiem tych związków, stowarzyszeń, organizacji i instytucji na zasadach pełnej autonomii, a decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§ 8

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swojej działalności Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9

Celem Klubu jest:
1) Wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, w różnych dyscyplinach sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) Wychowanie dzieci, młodzieży przez sport i kulturę fizyczną;
3) Aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych;
4) Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport;
5) Promocja i organizacja wolontariatu;
6) Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich na terenie swojego działania;
7) Doprowadzenie zrzeszonych sportowców do najwyższego poziomu w uprawianych dyscyplinach sportowych przy równoczesnym osiągnięciu poziomu etycznego;
8) Promocja w szczególności Gminy Sokołów Małopolski, Powiatu Rzeszowskiego oraz Województwa Podkarpackiego w środowisku sportowym.

§ 10

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień;
2) Organizowanie warsztatów, konferencji oraz zajęć szkoleniowych, w różnych dyscyplinach sportowych dla różnych grup wiekowych;
3) Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego, organizowanie zawodów i imprez sportowych;
4) Organizowanie i udział we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym;
5) Organizowanie wypoczynku, obozów sportowych, rekreacyjnych oraz sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych;
6) Organizowanie wycieczek, zlotów oraz innych form wypoczynku i rekreacji;
7) Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu podczas zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych;
8) Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, związkami sportowymi, organizacjami międzynarodowymi, instytucjami i klubami zagranicznymi oraz środkami masowego przekazu;
9) Organizowanie szkoleń i kursów;
10) Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych;
11) Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Klubu;
12) Organizowanie i gromadzenie pamiątek sportowych oraz ich prezentowanie na wystawach;
13) Tworzenie infrastruktury niezbędnej do uprawiania różnych dyscyplin sportowych;
14) Przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych w swej działalności dla realizacji celów Klubu;
15) Promocję działań Klubu;
16) Organizowanie wolontariatu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie klubu dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych;
2) Członków wspierających;
3) Członków honorowych;
4) Członków uczestników.

§ 12
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być:
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem;
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia oświadczenia na podstawie prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo, w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie, w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Klubu;

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Klubu;

3) zgłaszać propozycje i wnioski dotyczące działalności Klubu;

4) uczestniczyć w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub;

5) korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowaniu działań zgodnych z jego celami statutowymi;

6) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Klubu;

2) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu;

3) godnego reprezentowania Klubu oraz dbania o jego dobre imię i mienie;

4) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną, i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.
3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ma natomiast prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu.

§ 16

1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z opłacania składek członkowskich, może brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu.

§ 17

1. Członkami uczestnikami mogą być małoletni poniżej 18 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych na podstawie pisemnej deklaracji i przyjęcia przez Zarząd Klubu.
2. Przyjęcia nowych członków uczestników dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia oświadczenia na podstawie prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo, w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie, w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
4. Członek uczestnik nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

§ 18

1. Członek uczestnik ma prawo:
1) zgłaszać propozycje i wnioski dotyczące działalności Klubu;
2) uczestniczyć w zawodach, obozach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Klub;
3) korzystać z pomocy i zaplecza Klubu, w podejmowaniu działań zgodnych z jego celami statutowymi;
4) brać udział w pracach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.

2. Członek uczestnik zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
2) regularnego opłacania składek członkowskich;
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu;
4) godnego reprezentowania Klubu oraz dbania o jego dobre imię i mienie.

§ 19
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Klubu,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Klubu lub działania na szkodę Klubu.
2. Zwolnienia są udzielane zawodnikom przez Zarząd na podstawie przepisów ustalonych przez związki sportowe, w sprawie zmiany barw klubowych.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 20

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu, zwana dalej „Walnym Zebraniem”;
2) Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna zostają powołani na czas nieokreślony.

§ 21

Walne Zebranie
1. Walne Zebraniu Członków jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Klubu.
4. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania na podany adres poczty elektronicznej.
5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
6. Uchwały Walnego Zebranie Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek co najmniej połowy obecnych zarządzone zostanie głosowanie tajne.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) Ustalanie kierunków i programu działania Klubu;
2) Uchwalenie Statutu i jego zmian;
3) Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
5) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
6) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
7) Nadawanie i pozbawianie tytułu „Członka Honorowego” Klubu oraz nadawanie innych tytułów honorowych. Sprawę nadania i pozbawienia tytułu „Członka Honorowego” reguluje oddzielny regulamin;
8) Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
9) Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 23

Zarząd Klubu
1. Zarząd składa się z 3 – 5 osób w tym Prezesa, wybieranych przez Walne Zebranie
2. Członkowie Zarządu sprawują swoją funkcję aż do:
1) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
2) rezygnacji z pełnionej funkcji,
3) utraty członkostwa.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
6. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
1) Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z celami statutowymi;
2) Uchwalanie regulaminów, planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań;
3) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu;

4) Ustalanie wysokości składek członkowskich;
5) Ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Klubu i ich zatrudniania;
6) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
7) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych;
8) Zwoływanie Walnego Zebrania;
9) Podejmowanie uchwał, w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych, uczestników i wspierających;
10) Wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;
11) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu;
12) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
13) W szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
14) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
15) Powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych.

§ 25

Powołując sekcję, komisję, zespół problemowy, Zarząd może powołać jej Kierownika oraz może uchwalić regulamin działania.

§ 26
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym z Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, posiedzenia Komisji. Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu;
2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi, z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
4) Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie ustalonym statutem;
5) Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;
6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 28

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary

§ 30

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są:
1) wyróżnienia i nagrody;
2) pochwały ustne lub pisemne;
3) dyplomy, statuetki;
4) nagrody rzeczowe lub finansowe.

§ 31

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.
4. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu

Rozdział VI

Majątek Klubu i gospodarka finansowa

§ 32
1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
3) dotacje z organów rządowych i samorządu terytorialnego;
4) inne źródła, subwencje.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Do zawierania umów sponsorskich i partnerskich, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 33

Do reprezentacji w imieniu Klubu uprawniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 34

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

PARTNERZY:


  


 
 


KONTAKT:


Tel: 512-318-711, 787-410-410

E-Mail: proswim@wp.pl

Adres: Ul. Lubelska 22, 36-050 Sokołów Małopolski

Konto: 27-9182-0006-0009-1604-2000-0010

KRS: 0000776723