Regulamin Składek Członkowskich

Regulamin Składek Członkowskich

Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM

§1

Członkowie Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM - zwanego dalej Klubem - zgodnie z zapisami Statutu- zobowiązani są do opłacania składek członkowskich.

§2

Członkowie Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej, której wysokość – zgodnie z zapisami Statutu - uchwala Zarząd Klubu.

§3

W szczególnych sytuacjach Zarządowi Klubu przysługuje prawo do umorzenia zaległości bez ponoszenia konsekwencji przez członka.

§4

Opłacanie składek członkowskich następuje:
- jednorazowo raz w roku w miesiącu: WRZESIEŃ,
- u Prezesa Klubu, Członka Zarządu lub jako prawidłowo opisana wpłata na wskazane konto organizacji:

Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM

Numer Konta: 27 9182 0006 0009 1604 2000 0010

Tytuł Przelewu: Składka Członkowska, Imię i Nazwisko

§5

Zasady dotyczące terminowości opłacania składek i możliwości skreślenia członka Klubu w przypadku niedopełnienia obowiązków z tym związanych określa Statut Klubu.

§6

Nowoprzyjęci członkowie Klubu regulują składkę za cały obowiązujący rok szkolny (Wrzesień-Sierpień). W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zadecydować o wpłacie 50% składki.

§7

Zawodnicy będący uczniami Szkoły Pływania PROSWIM, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz pozostali członkowie są zobowiązani do wnoszenia składki członkowskiej w miesiącu: WRZESIEŃ

§8

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM w dniu 29.08.2019r. i wchodzi w życie z dniem 01.09.2019r.

Wysokość składki członkowskiej pozostaje na niezmienionym poziomie - 100,00 zł rocznie

i obowiązuje od początku WRZEŚNIA do końca SIERPNIA. (12 miesięcy)

 

PARTNERZY:

  


 
 


KONTAKT:


Tel: 512-318-711, 787-410-410

E-Mail: proswim@wp.pl

Adres: Ul. Lubelska 22, 36-050 Sokołów Małopolski

Konto: 27-9182-0006-0009-1604-2000-0010

KRS: 0000776723