Regulamin Składek Członkowskich

Regulamin Składek Członkowskich

Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM

§1

Członkowie Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM - zwanego dalej Klubem - zgodnie z zapisami Statutu- zobowiązani są do opłacania składek członkowskich.

§2

Członkowie Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej, której wysokość – zgodnie z zapisami Statutu - uchwala Zarząd Klubu.

§3

W szczególnych sytuacjach Zarządowi Klubu przysługuje prawo do umorzenia zaległości bez ponoszenia konsekwencji przez członka.

§4

Opłacanie składek członkowskich członków zwyczajnych, wspierających i honorowych następuje:
- jednorazowo raz w roku w miesiącu: STYCZEŃ,
- u Prezesa Klubu, Członka Zarządu lub jako prawidłowo opisana wpłata na wskazane konto organizacji:

Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM

Numer Konta: 27 9182 0006 0009 1604 2000 0010

Tytuł Przelewu: Składka Członkowska, Imię i Nazwisko

§5

Zasady dotyczące terminowości opłacania składek i możliwości skreślenia członka Klubu w przypadku niedopełnienia obowiązków z tym związanych określa Statut Klubu.

§6

Nowoprzyjęci członkowie Klubu regulują składkę za cały obowiązujący rok kalendarzowy (Styczeń-Grudzień). W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zadecydować o wpłacie 50% składki.

§7

Zawodnicy będący uczniami Klubu Pływackiego PROSWIM, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz pozostali członkowie uczestnicy są zobowiązani do wnoszenia składki członkowskiej do 10 dnia każdego miesiąca.

§7

Członkowie będący członkami zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi są zobowiązani do wnoszenia jednorazowej składki członkowskiej w miesiącu STYCZEŃ.

§8

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Sportowego PROSWIM w dniu 10.01.2022r. i wchodzi w życie z dniem 10.01.2022r.

Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych, wspierających i honorowych pozostaje na niezmienionym poziomie - 100,00 zł rocznie

i obowiązuje od początku STYCZNIA do końca GRUDNIA. (12 miesięcy)

 

Wysokość składki członkowskiej dla członków uczestników oraz zawodników Klubu Pływackiego PROSWIM wynosi od 10 zł do 700 zł w zależności od rodzaju projektu lub ilości zorganizowanych zajęć sportowych w danym miesiącu i obowiązuje na jeden miesiąc.

 

 

PARTNERZY:


  


 
 


KONTAKT:


Tel: 512-318-711, 787-410-410

E-Mail: proswim@wp.pl

Adres: Ul. Lubelska 22, 36-050 Sokołów Małopolski

Konto: 27-9182-0006-0009-1604-2000-0010

KRS: 0000776723